Μονωτήρες

Οπτικοηλεκτρονικός απομονωτής (OC) ονομάζεται επίσης οπτοηλεκτρονικές ζεύκτη, οπτοηλεκτρονικές ζεύκτη, ή optocoupler για συντομία.